İŞ EKSPRES ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İş Ekspres Lojistik A.Ş. (“Şirket”), işbu İş Başvuru Formu sayesinde elde etmiş olduğu iş başvurusu yapan kişiye ait kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.

Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.

İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

İşe Alım Süreci: Şirketimiz bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurunuzun alınması, ilgili pozisyona uygunluğunuzun ve pozisyon için aranan yeterlilik kriterlerini sağlayıp sağlayamadığınızın değerlendirilmesi ve gerekli hallerde sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, medeni durum), iletişim bilgileriniz (il/ilçe bilgisi, cep telefon numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi), özlük bilgileriniz (özgeçmiş bilgileri, önceki iş tecrübelerine dair firma/pozisyon bilgisi, çalışılan şirket ve pozisyon bilgileri, vardiyalı çalışmaya elverişlilik bilgisi, talep edilen ücret bilgisi, çalışmaya başlayabileceğiniz tarih, askerlik hizmeti durumu bilgisi), mesleki deneyim bilgileriniz (eğitim bilgileri, diploma bilgileri, sertifika bilgileri, bilgisayar programı bilgileri, sınav bilgileri, öğrenim durumuna ilişkin bilgiler, önceki iş tecrübelerine ait firma/pozisyon bilgisi, giriş ve ayrılış tarihi bilgisi, yabancı dil bilgileri,) ve diğer bilgileriniz (ehliyet sahipliğine ilişkin bilgiler, seyahate ilişkin uygunluk bilgisi,) işlenecektir.

Mülakat Süreçleri: Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmemiz amacıyla sizinle yapacağımız görüşmeler kapsamında kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız), özlük bilgileriniz (mevcut maaş ve yan hak bilgilerinizi, çalıştığınız kurum/pozisyon bilgilerinizi), video mülakat yapılması halinde görsel ve işitsel kayıtlarınız (görüşmeleriniz ayrıca kaydedilmemekte, sadece görüşme sırasında karşılıklı olarak görüntüler işlenmektedir), diğer bilgileriniz (ücret beklentiniz, iş değiştirme sebebiniz, mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar ve mülakatınıza ilişkin yorumlar (görüşme tarihi, görüşme yorumları, geri dönüş bilgisi, departman ve pozisyon bilgisi)) işlenecektir.

Güvenlik ve Ziyaretçi Kayıt Süreçleri: İş görüşmesi için Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik amacıyla fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz (kamera kayıtları) bilgileriniz işlenecektir.

Referans Araştırma Süreçleri: Referans gösterdiğiniz kişilerle referans görüşmelerinin organize edilmesi, referanslardan hakkınızda bilgi alınması, pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileriniz (ad, soyadı) ve özlük bilgileriniz (pozisyon, çalıştığı kurum, görevi, hangi tarihlerde referans kişisi ile çalıştığı, adayın pozisyonu ve içeriği,) bilgileriniz işlenecektir.

(Not: Referans görüşmelerinin yapılabilmesi için işlenen referans kişilerine ait kişisel verileri (kimlik (ad, soyadı), iletişim (telefon numarası), özlük (pozisyonu, çalıştığı kurum)) işlememiz nedeniyle referanslarınıza şirketimiz adına gerekli aydınlatmanın yapılması ve ilgili haller için şirketimiz adına açık rıza alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.)

İzin ve Aydınlatma Süreçleri: Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin sizden aldığımız belge ve kayıtların muhafaza edilebilmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amaçlarıyla kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, imza), hukuki işlem bilgileriniz (tarafınıza sunulan aydınlatma metni bilgileri ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde metnin onaylandığına ilişkin imza verileriniz) ve işlem güvenliği bilgileriniz (elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde metnin onaylandığına ilişkin log kaydı verileriniz) işlenecektir.

Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde:

  • • İşe Alım Süreci: Şirketimiz bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurunuzun alınması, ilgili pozisyona uygunluğunun ve pozisyon için aranan yeterlilik kriterleri sağlayıp sağlayamadığınızın değerlendirilmesi amaçlarıyla yukarıdaki bilgilere görsel kayıt (fotoğraf) ile ve Şirketimizde çalışan yakınınızın olup olmadığı bilgisini,
  • • Başvurunun ileride doğabilecek pozisyonlar nezdinde saklanması: İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 2 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi işleyeceğiz.

Şirketçe, insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, grup şirketlerinin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu politikalara uygun şekilde işe başvuruların değerlendirilmesi ve personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, amaçlarıyla işlenebilir.

İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, aktarılabilir.

İş başvurusu yapan kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, danışmanlık hizmeti alınan insan kaynakları tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şekilde toplanabilir.

İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

İş başvurusu yapan kişi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu metin, İş Başvuru Formunun eki niteliğindedir ve iş başvurusunu gerçekleştiren kişi tarafından formdaki bilgilerin doldurulması esnasında okunarak imzalanması gerekmektedir.